Publicado el

histories

aquí tos ficaré les charrades y anécdotes de Luiset, Luis Arrufataguelo sebeta, de Valjunquera, que mos fique a la página de facebook yo parlo chapurriau.
A la pg estem encantats, y ñan mols comentaris que no me done tems a ficá aquí. U fico aquí per a que se puguen trobá mes paraules en chapurriaugoogle.
NO modifico res escrit, sol afegixco alguna foto, y fico negrita, o colaboro en paraules que li falten si puc y mu demane al texto. Fico enllasos a webs, que son mol importans, tamé que ten ficon de tornada a aguelosebeta.blogspot.com

///
Les aventures del agüelo “Sebeta”: (avui, un cuento)
+Están bochos (boch = lloco = loco) estos catalans.
-A ver, qué li pase agüelo??? No pot di aixo de tots los veins, fa mols añs que mos coneixem, sempre m’os han portat be.
+Qué te pase Luiset? No legises lo que los amics posen a eixa paret que tú escrius? No t’as donat conta de que ña riada? Estan calens y mes encara alguns mol calens. Al pareixe, m’os están moven les cadires, sense respeta que la taula es nostra.
-Pero aixo es una cosa mes de les que m’os venen fen desde fa mols añs. No se volen enterá que natres (los nostres antepasats) portem aquí mol mes tems qu’ells.
Ña que pensá que sol son cuatre esgarramantes, que ara manen, los que pensen aisina, los demes mos  tenen com a germans.
+Sí, com a germans minuts.
-Bueno pero natres ham resistit sempre y aquí estem, aguantán.
+Masa aguantem, menut. S’en van emporta l’arxiu de la Corona d’Aragó,  y van calla, Se van endú los papes de Salamanca, y van callá. No m’os volen torná totes les coses que son de les iglesies d’Aragó, y seguim callán. M’os han furtat los nostres reys, posanlos números que no los perteixen, y aquí estem. Vols que seguisca?????
-Miro “Sebeta” tenim que pensá que tot aixo no u agueren fet si los que manaen en cada momen al imperii castellá de Saragosa no agueren mirat cap un atre costat.
+Tamé están bochos eixos castellans y ya m’as acabat de cabrechá.
-Agüelo, ñague pau, que sol estem parlan.
+Sas que te dic que tú tamé estás boch, no sas lo que dius perque eres un sagal y als sagals ña que contals cuentos pa que entenguen les coses.
-Pos me conto un cuento.
+Mira, ñabie un camí una aldea que estabe rodechada, p’els enemics, per un costat catalans y per latre castellans. Ells tenien les seves costums y el seu modo de viure y hasta los seu parlá. La vida no ere tranquila, cuan no atacaen uns volenlos conquistá, los atres se inventaben la LAPAO (o algo així) que no se lo que vol dí, pero que en eixe nom, no pot sé res bó.
Ñabie a la aldea una chica presiosa, (totes les chiques eren presioses, pero esta un poquet mes) de bona familia, alta morena, una ricura de dona. Detrás de ella anaben tots los mosos del poble, pero ningú se atrevie a dili res, mes que les paraules educades de hola, adeu, bon día y bona nit. Y aixi pasabe lo tems, la chica creixen y los jovens suspiran per ella, pero ningú se llansabe, per po a que ella li aturare avans de contali les seves intensions. Un día va vindre a la aldea un moso Castellá (tamé podie haber segut catalá, que p’al cuento es lo mateix),  menudet y sense pel (natres diem pial) (ah! No ting res contra los menuts y calvos) al veure una chica tan maja, soltera, se li va arrimá y la va traure a vallá, al añ se casaben.
-Y qué me vol di en un cuento tan llarc.
+Ten pasansia, que no hay acabat, saps con li dieben a la chica……
Maria-Chapurriau….
-Ara si que l’entenguen, me fa enrecordá de aquel atre cuento de la llebre y los gosos, en molta rabia, pero té rao.
+Com sempre, Luiset, com sempre. Perdeu lo tems discutin entre vatres, sense atreviutos a traure la cara y tos enduran lo que tan tems han conservat.
-Si agüelo te tota la rao, com sempre.
+Están bochos estos chapurriaus.
///

Les aventures del agüelo “Sebeta”: (animalets)
La filla del “Sebeta”, li diu:
*Pare: vusté d’agón trau totes eixes coses que escriu y que yo mai l’hay sentit que les parlare. (Sí, ya sé que ella sol parle lo Castellá, pero yo, qu’els conec als dos, al agüelo y a la filla, servisco de michané. Ñá que aclarí que, com ella no ha nascut a la tribu no sap lo secret d’els atres agüelos, l’u tindrem que contá algún dia. Ella sol veu que a esta paret ting mols nets que escolten (milló dit que lechisen) les aventures del “Sebeta” y me pareix que te selets. Ademés aquí sol se pot escriure en chapurriau y a ella no l’u han enseñat.).
+Mira, filleta, -li conteste l’agüelo- asó es la sort que ting de haber nascut a una vall de uns montes, per agon se parle lo chapurriau, y allí tenen una posió mágica que se l’i diu OLI.
Entonces lo “Sebeta”, com fa algún camí, entorne los ulls y viage a aquells tems en que due pantalons curts. Cuan corrie , ell sol, p’els carres del SEU poble, sense cap de pó. Lliure com l’aire y com lo sol. Mirabe als vileros (pardalets según alguns veins), fen los nius als forats de les parets, en una bulla de pio-pio, pero en chapurriau.
Ara ya ne queden pocs de vileros, cuan tinga tems tindré que mirá la nostra paret y fe un foraet, per si ne quede algún perdut, que trobo una casa pa llogá, sense que tingue que paga mol. Sol ña coloms y uns muixons negres que se fiquen daball de les telles y desfan los tellats. Ya casi no queden orinetes (golondrinas) ni falselles (vencejos), alguna ratapená (murciélago), poques algarses (picarazas) y algún corp (cuervo) despistat.
En aquells tems ñabie musols (buos), enca que no se veien casi may, perque sol eixien per de nit, lechuses, esparbés, alguna águila,…. Y tamé, al terme del poble, se coneixien cinc o sis nius de  buitres, s’els veie planechá en les correns del aire per lo cel (natres dieben cial) blau. Esperán la desgrasia d’els atres que ere la alifara d’ells. Cuan se morie algún macho, ovella, cabra, gorrino, ….se tirabe al campo, llun del poble, y ells se encarregaben de fel desapareixe en poc tems.
Un poc mes tart lo gobiarn va desidí que ñabie que acabá en estos bichos (los dieben alimañes) y pagabe dines per cada un que s’en matabe, pronte non va queda cap.
Ñabie raboses (zorras) que si te descuidabes s’en duien alguna gallina, encara que normalmen s’alimentaben d’esl cachapets que pillaben p’el monte.
Ere una alifara eixi al campo, cantaen los muixonets, la aire te donae a la cara y te fae una sensasio de llibertat, entran hasta lo mes fondo dels pulmons.
A lo mes adintre del piná, a un tallat de una muntaña, faen los nius los turcasos (palomas torcaces), en fron, als pins mes alts les tortoletes los faen la competencia en los seus cants.
 Anaes caminan a tots los puestos, no ñabie mes que un coche al poble y lo camión del “petabaix” que pa fical en marcha, se li clavabe una manivela a la part de daban, casi tocan an tiarra. A camins habie que fe cuatre o sinc voltes la operasio pa posal en marcha. Uns at
res arrancabe y al momen se tornabe a pará, Y a escomensa atre camí.
Sempre, cuan era menut mes a subin y deprés, cada volta, mes tart, cuan arrivaba al meu poble, sol escomensá a baixa la costa que marque la entrada al terme, ya respiraba milló, la megua ánima se recargabe com ara les bateries d’els móvils. Ara lo fil de la imaginasió es mes llarc y de cuan en cuan m’enrecordo de eixa baisada y me quedo tranquil, en pau en mi mateix.
Cuan arribo la hora, no me importarie, pega lo salto al atre costat en eixe pensamen y després, la siandra que quedo tireula per allí, m’es igual que sigue p’alimenta a una romigüera, a un timó, a un romé o a una archilaga.
+No sé si t’hay contestat. Totes eixes cosetes, eixos animalets, eixes vivensies, eixos momens, eixos recods, ……me donen idees y pensamens pa fica a esta paret.
+Te vull mol filleta.

//
Fa unes nits estaben lo “Sebeta” y Luiset al poble que li diuen “Ensomiá” y se van presentá los altres agüelos de la nostra tribu, eixos que están a la meua boreta cuan escric, y van preguntá cóm anae lo negosi p’el poble “Chapurriau
Estaben mol preocupats per les notisies qu’els van portan los que viajen allí, agon están ells.

Los van contá qu’el asunto está aixi, aixi, casi mal, pero que confion un poc, que donon tems. Que ña gen de confianza a la empresa.
Los van aconsellá que parlon en los agüelos de les atres tribus (pobles) de la redolada y que ells tamé se preocupon de está a la bora de la gen que treballe en esta direcsió, qu’els parlon mol, qu’els ajudon a fe memoria, que parlon en los vells (de edat), que eisos tenen les claus del baúl d’els recuerdos.
Los van demaná que mos transmitiguen tota la forsa que ells van tindre, pa que juns pugam mantindre, per lo menos, lo que ells van dixa.
Lo agüelo “Sebeta”, qu’els coneis, perque van aná juns a la escola y parle com ells, los va tranquilisá dienlos que en este momen natres han vist jen jove empeñá en lo treball, jen que va aumentan dia a dia a esta paret, sang mol jove, menos jove y graná, tota corren p’el cos de la esperansa, en la mateisa direcsió. Sang que te lo dret de que se confio en ella, que se li dixo treballá, poc a poc, gota a gota, paraula a paraula, ajudanse uns als atres, fen lo matéis camí. Miran llun en esperansa, en confianza de les seues forses y d’els espentons qu’els agüelos los puguen enviá, desde l’atre costat..
S’en van aná, rosegan, com tots los agüelos, miran de cuan en cuan cab’atrás, los seus ulls tenien dintre algo d’el Matarraña.
Yo me vaig torná a dormí, o ya estaba dormin tot lo rato, no u se, aso es un lio. Cuan me despiarta ya parlaré en l’agüelo.
Los van aconsellá que parlon en los agüelos de les atres tribus (pobles) de la redolada y que ells tamé se preocupon de está a la bora de la gen que treballe en esta direcsió, qu’els parlon mol, qu’els ajudon a fe memoria, que parlon en los vells (de edat), que eisos tenen les claus del baúl d’els recuerdos.Los van demaná que mos transmitiguen tota la forsa que ells van tindre, pa que juns pugam mantindre, per lo menos, lo que ells van dixa.Lo agüelo “Sebeta”, qu’els coneis, perque van aná juns a la escola y parle com ells, los va tranquilisá dienlos que en este momen natres han vist jen jove empeñá en lo treball, jen que va aumentan dia a dia a esta paret, sang mol jove, menos jove y graná, tota corren p’el cos de la esperansa, en la mateisa direcsió. Sang que te lo dret de que se confio en ella, que se li dixo treballá, poc a poc, gota a gota, paraula a paraula, ajudanse uns als atres, fen lo matéis camí. Miran llun en esperansa, en confianza de les seues forses y d’els espentons qu’els agüelos los puguen enviá, desde l’atre costat..S’en van aná, rosegan, com tots los agüelos, miran de cuan en cuan cab’atrás, los seus ulls tenien dintre algo d’el Matarraña. Yo me vaig torná a dormí, o ya estaba dormin tot lo rato, no u se, aso es un lio. Cuan me despiarta ya parlaré en l’agüelo.
L’altra nit lo “Sebeta”, com agüelo que es, no podie dormi y me va di: 
+Luiset, me tens preocupat, perque no me explico que un crio de once añs se pugue enrecordá, en tants añs com han pasat, de tantas paraules como estás soltan a esta paret.
-Mira “Sebeta”, yo tampoc u enteng, perque me poso a escriure y crec que no me eixiran les paraules, pero sol fico los dits a les tecles y les lletres comensen a corre, se junten com volen, a camins se junisen avans de que les idees se transformon en pensamens dintre del meu cap.
+Sagal, no me digues coses rares que a la megua edat ya no me crec eixos cuentos de menuts, que ya tens edat pa no prendem lo pial.
-Miro agüelo, yo crec que los atres agüelos (lo tio “primentonet”, lo tio “pepinet”, la tia “alberchineta” , la “rabaneta”, la “safandoria”, la tía “carbaseta”,y tans atres) antepasats meus, no sol los de la familia, sino tots los de la tribu (poble) s’an posat de acord y están a la megua bora, pegats a les orelles y s’aprofiten de este crio pa que la segua llengua no morisque. Se están removen al seus fosas, veen lo que esta gen li está fen a la segua heransia y si natres no u conseguim, n’ols quedara mes remei que eixecas del seu descans y asolá este mon desagrait, que no dixe viure a coses que a ells n’ols fan cap de mal, y p’el contrari ere la segua ánima, lo seu sentit, lo seu cor y el motiu p’el que van naixe, van viure y van morí.
No sé si lo agüelo me va entendre, pero s’en va doná la volta y s’en va aná, en les mans detrás, la esquena mes amun qu’el cap, que lo anabe puchan y baixan.

+Sagal, no me digues coses rares que a la megua edat ya no me crec eixos cuentos de menuts, que ya tens edat pa no prendem lo pial.
-Miro agüelo, yo crec que los atres agüelos (lo tio “primentonet”, lo tio “pepinet”, la tia “alberchineta” , la “rabaneta”, la “safandoria”, la tía “carbaseta”,y tans atres) antepasats meus, no sol los de la familia, sino tots los de la tribu (poble) s’an posat de acord y están a la megua bora, pegats a les orelles y s’aprofiten de este crio pa que la segua llengua no morisque. Se están r
emoven al seus fosas, veen lo que esta gen li está fen a la segua heransia y si natres no u conseguim, n’ols quedara mes remei que eixecas del seu descans y asolá este mon desagrait, que no dixe viure a coses que a ells n’ols fan cap de mal, y p’el contrari ere la segua ánima, lo seu sentit, lo seu cor y el motiu p’el que van naixe, van viure y van morí.

No sé si lo agüelo me va entendre, pero s’en va doná la volta y s’en va aná, en les mans detrás, la esquena mes amun qu’el cap, que lo anabe puchan y baixan.

///
Bon michdia, veins y amics de la paret “Yo parlo chapurriau“.
Este matí l’agüelo “Seveta” se ha isecat en uns pensamens mol fondos y m’a dit, avui no parlarem d’els animals de cuatre potes, avui u farem dels animals de dos garres.
Y yo com sempre fach lo que ell diu pos aquí estem.
Ya t’os hay contat que vaix eixi mol menut del meu poble (onse añs) y que desde entonses m’ay criat en un ambient castellá (mol a gust de veritat). Y m’ay donat conta de una cosa que a lo millo tamé vos a pasat a vatres y que vaix a escriure.
Per causes diferentes, no hay anat p’el meu poble moltes voltes.
Al prinsipi un poquet, despres cada camí menos y al final, sol p’als entiarros.
Al criam y fem majo en un ambien castellá, casi no hay pogut parla en chapurriau, sol de tart en tart cuan me  trovaba en algún atre, perdut com yo, y disfrutabem un poquet.
PERO….y aquí ve lo sermó del agüelo Sebeta, ningú, ni el ambien castella, ni la influensia del catalá, han pogut fem olvidá lo parlá que vaix mamá de ma mare.
Per que sempre que pensaba y sempre que penso, sempre que discurría y ara cuan discurrisco, en una paraula, sempre que me parlo a mi mateix, sempre que me reunisco en Luisetparlem en chapurriau.
Y eise parlá, eisa costum, m’ajudat a no olvidam may del meu parlá,
Per aixo, ara que esta colla de amics m’a donat la oportunitat de expresam en chapurriau, les paraules ixen soles, de una manera atropellada, per que com han estat tan temps detingudes, en cuan los han donat una poca de llum, s’an soltat y fan ballá als meus dits pa que les fica davan de vatres.

Sé segur que l’i aure pegat alguna potá a la ortografía del chapurriau, pero l’agüelo Sebeta estabe impacient pa contautos una aventura mes de les segües.
No sé si t’os hay embolicat en aiso de parlam a mi mateis, es una costum que ting desde menudet y que t’os la aconsello si ya no u feu.
com diu Ramón, continuará, enca que sigue en coses menos series que avui. Bon día a tots.

///////

L’agüelo “Sebeta” vol aclarí una cosa de la que s’a parlat estos dies sobre los presecs y les presquilles.
Al meu poble eren dos coses diferentes.
Les presquilles se cullien mes pronte, eren mes menudes y, si no m’enrecordo mal, tenien la part de atrás, lo final, ficat cap   adintre.
Los presecs, venien més tart, eren mes gorts y la part final la tenien cap afora, como si portare una puncha. Y lo piñol del presec punchabe a eisa part.
Sol es un comentarí, sense ganas de sentá coneiximens.
Y, si el agüelo “Sebeta”, seguis tenin ganes, continuará.

//////
Esta está a la entrada aubarda, albarda

/////

Aventures del agüelo “Seveta”: Cuan yo era menudet, fa mols añs, la megua familia ere mol pobra. Teniem animals de carrega (besties) al fiat, los anabem pagan cuan arrivaen les cullides (de llao y de olives) si eren bones. Ñabie camins que avans se faen vells qu’els acababen de paga.
Teniem un macho (mula) y una burreta.
No teniem carro, perque en aquells tems sol ne tenien los que eren un poc acomodats.
Als animals los cridaven “wesque” cuan volien que anaren capa la isquiarra y “pasalla” cuan voliem que anaren a la dreta.
Com es normal y mols de vatres lo sabeu, los diebem arre pa ana drets y so pa fels detindre. Y atras pa fels recula.
Cuan anabem pels camins (entonses eren camins, no com ara que la majoria son casi carreteres) ñabie que tindre mol ciudao en los grasons (pedres que puchaben del camí) pa que no entropesaren los animals.
Pa mincha a casa, los donabem sibada y molta palla.
Ñabie que aveurals dos camins al día.
Los domenches p’el matí se treballabe y per de tarde, se disabe un moment la colla o la partida de guiñot y los portabem als aveurados de la font, pa que vegueren aigua. No los podiem aveura a les cases perque no teniem aigua correnta.
Seguirem contan cosetes, p’avui ya val de tanta palla.