abatut, abatuda

sin:
apamplat, destronat, torpe,

ha batut, de batre, que ya ha trillat y trinchat la palla.

A Arnes diríen “tens les mans de seba”

segons lo dcvb

ABATUT, -UDA part. pass. i adj. de abatre. 

|| 1. Tirat a terra. Tots los cavalés de la Taula Radona qua armas portasen no ni ach mas dos qua no’ls agés abatuts. Graal 11. 
|| 2. Decaigut de forces físiques o morals Jerusalem sagrada, tan trista y abatuda. Salvà, Poes. 116. «La malaltia l’ha deixat molt abatut». 
|| 3. Vençut, dominat. Fins a laxar del tot destruits y abatuts als infaels. doc. segle XVI (Hist Sóller, ii, 88).
|| 4. Humiliat. Perque trobantse abatut e desfauorit no’s metia auant axí com solia,Curial, i, 3. 
|| 5. Descomptat. Aquell git deu esser comptat e abatut de aquella roba qui sera romasa, Consolat, cap. 89. 
|| 6. Bancarroter. No compareguts los dits abatut o abatuts passats los XXX dies… sien pintats en un gran pitafi, doc. segle XV (Miret, Bech oques i, 21).
    Intens.: 
|| 2, abatudot, ota; abatudet, eta; abatudíssim, ima.